Shama Israelu adonoi Ilahaini adonoi ahud (Wahai bani Israel Tuhan kamu dan Tuhan Kita adalah Tuhan yang Esa) -Yesus (Isa)

Tuesday, March 16, 2010

KENAPA DUA SAKSI PEREMPUAN SAMA DENGAN SEORANG SAKSI LELAKI?

Ramai yang salah faham tentang dua orang saksi perempuan sama dengan seorang saksi lelaki, ini bukan bermakna islam merendahkan derjat perempuan sebab hanya dalam urusan perniagaan sahaja dua saksi perempuan sama dengan satu saksi lelaki seperti disebutkan dalam ayat di bawah :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat (jual beli, sewa dan berhutang) tidak secar tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah yang berhutang mengimlakkan apa yang ditulis dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang lemah akalnya, atau lemah keadaanya sehingga tidak mampu mengimlakkannya maka hendaklah wali mengimlakkan dengan jujur. Dan disahkan oleh dua orang saksi lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil ataupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat persaksian dan lebih selamat daripada timbul keraguan. tulislah muamalat itu kecuali muamalat perdagangan secara tunai (Al-Baqarah 2;282).

Ayat Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh lah seorang lelaki dan dua orang perempuan menunjukkan bahawa kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian seorang lelaki. Ini menunjukkan urusan perniagaan adalah perkara besar yang harus diambil perhatian betul-betul, ini bukan bermakna Islam merendahkan perempuan tetapi Islam meletakkan sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Secara fitrah perempuan adalah lemah dan mempunyai banyak kelemahan berbanding lelaki terutama dalam urusan perniagaan.

Sebagai contoh kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam masa yang pantas adalah terhad berbanding lelaki disamping itu perempuan juga mempunyai masa emosi tidak terkawal iaitu masa kedatangan darah haid (menstruasi). Secara fizikal perempuan juga lemah sehingga dikhawatirkan akan memberi kesan dalam memberi kesaksian sekiranya diperlukan. Sedangkan dalam bidang lain kesaksian seorang perempuan sama juga dengan kesaksian seorang lelaki.

No comments:

Post a Comment